top of page

第三屆北區講故事大賽

既[雄仔叔叔故事工作坊]

       由香港戲劇工程主辦,康樂及文化事務署贊助,每年一度「北區講故事大賽」進入第三屆,今年主題是有兩個選擇,「環保」及「勇氣」。       

       你對這兩個題目有什麼看法,有什麼獨特經歷,可發展成為有趣故事嗎?來一起分享吧!     

       我們還準備一個故事工作坊,由講故事高手「雄仔叔叔」阮志雄先生主持,傳授給大家講故事技巧,內容精彩,萬勿錯過啊!

​​截止報名日期:14/1/2018

主題:1、環保    2、勇氣

Story telliing 3rd.jpg
報名資格/組別

所有北區小學生及其家長均可參加。

今年共三種語言(粵、普、英)分五組比賽:

 • ​高小個人(小學4-6年級)限時8-12分鐘

 • 高小組合(兩名組員)限時12分鐘

 • 初小個人(小學1-3年級)限時6-8分鐘

 • 初小組合(兩名組員)限時8分鐘

 • 家庭組(最多四名組員)限時8-15分鐘

比賽日期及地點

分初賽及決賽

 • 初賽

       20/1/2018 下午2:30

 • 決賽

       21/1/2018 下午2:30

北區大會堂演奏廳
報名費用

​現場繳交

 • 個人

       HK$10

 • 組合

       HK$15

​分個人及組合

報名方法

 只接受網上報名

雄仔叔叔講故事工作坊
 • 日期  10/12/2017

 • 時間  下午 2:00-4:00

       今年我們邀請到香港資深講故事高手雄仔叔叔為各參賽者主持講故事工作坊,以生動有趣手法分享講故事心得及方法,未知會否親自傳授講古秘技?
       *報名參賽者費用全免。

bottom of page